پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 27 دی 1399
اخبار
با تأییدات خداوند بزرگ اولین شماره مجله علمی - ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور منتشر شد.
شنبه 6 آبان 1396
.تعداد بازديد:450