پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود سه شنبه 12 مرداد 1400
اخبار
با تأییدات خداوند بزرگ اولین شماره مجله علمی - ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور منتشر شد.
شنبه 6 آبان 1396
.تعداد بازديد:521