پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
معرفی عناوین پروژه ها، اهداف مد نظر و مراکز اجرایی در مورد " مبارزه با گیاه سنبل آبی"
تاريخ ارسال: چهار شنبه 5 مهر 1396
در راستای توافقنامه منعققده با اداره کل حفاظت محیط زیست استان طرح " بررسی پراکنش، بوم شناسی و روش های کنترل گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی" در قالب 5 پروژه تهیه و برای داوران علمی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال گردید. پس از طی مراحلی زمان بر و انجام اصلاحات مد نظر داوران، پروژه ها مورد تصویب کمیته تخصصی موسسه تحقیقات علمی شیلاتی قرار گرفت و توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به مجریان ابلاغ گردید. معرفی عناوین پروژه ها، اهداف مد نظر و مراکز اجرایی در ذیل ارائه شده است.
پروژه : تعیین پراکنش گیاه سنبل آبی در استان گیلان در راستای اعمال مدیریت کنترلی
مجری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
اهداف : شناسایی مناطقی از استان گیلان و تالاب انزلی که آلوده به سنبل آبی شده اند، تعیین رشد سنبل آبی از بخش های مختلف تالاب جهت اعمال مدیریت صحیح کنترلی ، ترسیم نقشه پراکنش گونه در استان گیلان و تالاب انزلی
پروژه : بررسی امکان کنترل شیمیایی گیاه مهاجم سنبل آبی در شرایط کنترل شده مزوکوزم و تالاب انزلی
مجری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
اهداف: اثر مدیریت شیمیایی بر کنترل رشد گیاه سنبل آبی و ممانعت از پراکنش بیشتر گیاه ، شناسایی علف کشو مقدار مصرف موثر در کنترل گیاه مهاجم سنبل آبی ، مجاز بودن استفاده از علف کش در اکوسیستم های طبیعی
پروژه : بررسی امکان کنترل بیولوژیک گیاه سنبل آبی با استفاده از عوامل بیماریزای قارچی
مجری : مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گیلان
اهداف: شناسایی و تعیین فراوانی قارچ های بیماری زای همراه گیاه سنبل آبی، جداسازی قارچ های بیماری زای همراه گیاه سنبل آبی، شناسایی موثرترین عامل قارچی کنترل کننده گیاه سنبل آبی، تکثیر عامل قارچی و مواجه سازی آن روی گیاه سنبل آبی
پروژه: بررسی فون حشرات علف هرز سنبل آبی به منظور معرفی گونه های مفید درکنترل بیولوژیک آن
مجری : مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گیلان
اهداف : جمع آوری، شناسایی گونه ای حشرات موجود در گیاه سنبل آبی که توانایی کنترل و ایجاد خسارت در گیاه را دارند، جدا سازی و بررسی تکثیر گونه هایی از حشرات که می توانند در کنترل بیولوژیک گیاه موثر باشند.
پروژه: مطالعه اثر سموم بکار رفته در کنترل شیمیایی گیاه سنبل آبی بر زیستمندان تالاب انزلی پلانکتون، بنتوز و ماهی
مجری : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
اهداف : اثر علف کش ها روی تنوع و فراوانی جوامع فیتوپلانکتونی و زئوپلانکتونی تالاب انزلی، بررسی تغییرات فاکتورهای مهم شیمی آب مهم در حضورو عدم حضور گیاه سنبل آبی و بعد از سم پاشی ، اثر علف کش های روی تنوع و فراوانی جوامع کفزی تالاب انزلی ، اثر علف کش های یاد شده در تلفات، مشخصات ظاهری و خصوصیات هیستولوژی ماهیان تالاب انزلی
تعداد بازديد:456