پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی "حت عنوان بررسی آلودگی فلزات سنگین در پایاب سد یامچی اردبیل "در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 2 مرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی تحت عنوان بررسی آلودگی فلزات سنگین در پایاب سد یامچی اردبیل توسط مهندس هادی بابائی از محققین بخش بوم شناسی پژوهشکده در سالن کنفرانس در مورخ 1/5/96 برگزار شد. این مطالعات بخشی از طرح مطا لعاتی توسعه آبزی پروری رودخانه بالیخلی چای در پایاب سد یامچی استان اردبیل میباشد .فلزات سنگین بدلیل غیر قابل تجزیه بودن توسط میکرو ارگانیسمها و قابلیت تجمع زیستی در آبزیان دارا ی اهمیت فوق العاده‏‏ای می‏باشد. نتایج آنالیز هفت فلز سنگین(Cu , Fe,Pb,Cr,Zn,Cd,Ni ) در آب و رسوبات سطحی پایاب سد یامچی نشان داده که غلظت تمامی فلزات سنگین اندازه گیری شده درآب از مقادیر استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) پایین تر بوده و همچنین کیفیت آب پایاب سد یامچی نسبت به فلزات مورد مطالعه بر مبنای دستورالعمل ECE بلحاظ حیات آبزیان، در کلاس1(بدون آلودگی) تاکلاس3 (آلودگی متوسط) قرار دارد.مقادیر فلزات سنگین مورد مطالعه در رسوبات سطحی منطقه نسبت به مقادیر میانگین پوسته زمین، استاندارد های کیفیت رسوب آمریکا(NOAA) وکانادا(ISQGs) واز مقادیر تعیین شده توسط محیط زیست کانادا(PEL) وهمچنین از استاندارد ارائه شده توسط EPA3050 بسیار پایین تر است. نتایج این مطالعات نشان داده که توسعه آبزی پروری در منطقه مورد مطالعه از نظر سطح فلزات سنگین مجاز میباشد.تعداد بازديد:980