پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
طرح پیشنهادات توسعه همکاریهای پژوهشگران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با کارشناسان موسسه HAKI کشور مجارستان
شنبه 24 تیر 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در حاشیه برگزاری گردهمایی مدیران و محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی , مدیران اداره کل شیلات استان گیلان با آقایان دکتر زیگموند جنی و دکتر میکولوس برکسنی محققین موسسه هاکی کشور مجارستان در خصوص اجرای برنامه اصلاح نژاد ماهی کپور معمولی در کشور, با توجه به توانمندیهای شیلاتی آن کشور در خصوص همکاری مشترک در زمینه تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی اسبله, پرورش بازاری ماهی سوف سفید با استفاده کامل از غذای خشک و تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی سس ماهی دریای خزر مذاکره و تصمیم گیری شد تا با تنظیم توافق نامه جداگانه (MOU) بین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و موسسه هاکی در دو مورد پرورش بازاری ماهی سوف سفید و تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی اسبله همکاری گردد.


>تعداد بازديد:543