پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
عقد قرار داد طرح پایش و مطالعه لیمنولوژیک و آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) در سال 1396
شنبه 6 خرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور قرارداد طرح پایش و مطالعه لیمنولوژیک و آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) بین سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به نمایندگی آقایان علیرضا جاوید و علی امام به نیابت از شهرداری تهران از یک سو و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندرانزلی) به نمایندگی آقای دکتر علی اصغر خانی پور از سوی دیگر امضاء گردید . مدت قرارداد جهت انجام مطالعات قسمت ها و مراحل مختلف موضوع قرارداد، با توجه به برنامه زمانبندی برابر با 21 (بیست و یک) ماه شمسی و مبلغ کل قرارداد 000ر000ر082ر2 ریال (به حروف) دو میلیارد و هشتاد و دو میلیون ریال می باشد.تعداد بازديد:600