پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " استخراج و تجاری سازی کتین و کندروتین سولفات (با استفاده از ضایعات حاصل از کارخانه های فرآوری آبزیان" در پژوهشکده
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396
.تعداد بازديد:473