پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برنامه ریزی اجرای پروژه تحقیقاتی تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر ماهی سوف حاجی طرخان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 16 بهمن 1395
.
ماهی سوف حاجی طرخان یکی از گونه های با ارزش اقتصادی و بیولوژیکی تالاب های شمال کشور است که در دهه گذشته ذخایر آن به شدت آسیب دیده و در حال تهدید انقراض نسل می باشد.به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بر اساس اولویت های تحقیقاتی در برنامه ششم برای اولین بار در کشور در نظر دارد با صید تعداد انگشت شمار مولدین این ماهی و تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی آن ، این ماهی را از خطر انقراض نجات دهد.در همین راستا امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 1395 تعداد 17 قطعه ماهی سوف حاجی طرخان با مشارکت اتحادیه صیادان تالاب انزلی صید و به ایستگاه تحقیقاتی کشت تلفیقی آبزیان شولم منتقل شد و در قفسهای ساخته شده در استخر 100 متری خاکی رهاسازی گردید.تا بتوانیم این گونه رو به انقراض تالاب انزلی را تکثیر و به بازسازی ذخایر این گونه در تالاب کمک نماییم.تعداد بازديد:574