پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "فناوری توده های زیستی یا بیوفلاک" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 5 بهمن 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 95/11/3 سمینار علمی تحت عنوان فناوری توده های زیستی یا بیوفلاک توسط خانم دکتر روفچایی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید.با افزایش جمعیت جهان صنایع تولید غذا از قبیل آبزی پروری نیاز هست که بخوبی گسترش یابد، یک فناوری جدید توده سازی زیستی که بیوفلاک نامیده می شود می تواند اهداف آبزی پروری پایدار را با استفاده از سیستم بدون تعویض آب دنبال کند. این فناوری براساس تنظیم نسبت کربن به نیتروژن برای توسعه جوامع میکروبی و توده زیستی می باشد که سبب شده میکروبها نیتروژن غیر آلی دفع شده را برداشت و پروتئین میکروبی را تولید کنند. این توده های میکروبی سبب بهبود کیفیت آب می شوند. تعویض محدود آب، به حداقل رساندن پساب خروجی ، حفظ کیفیت آب و سایر عوامل می تواند دلایل استفاده از این سیستم باشد که در پرورش سخت پوستان و ماهیان فیلتر فیدر و همه چیزخوار می تواند به مرحله اجرا در آید. در ایران کارهای انگشت شماری انجام شده ولی در کشورهای خارج کارهای متنوعی در زمینه پرورش سخت پوستان، گربه ماهیان و ماهیان تیلاپیا صورت گرفته است.تعداد بازديد:758