پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 31 شهریور 1398
اطلاعیه
فراخوان کارگاه آموزشی"تشخیص هویت گونه ای آبزیان با استفاده از شاخص های مورفومتریک و ژنتیک مولکولی" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 18 آبان 1395
.تعداد بازديد:244