پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری هفتمین جلسه شورای اداری و مالی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 24 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور هفتمین جلسه شورای اداری و مالی با حضور مدیران تحقیقاتی و اداری و برنامه ریزی پژوهشکده برگزار و در خصوص موارد ارجاعی به شورا خصوصا اجرای آخرین دستورالعمل های صادره از سوی موسسه بحث و تبادل نظر شد.تعداد بازديد:769