پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه بررسی و شناسایی انگلهای کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 10 مهر 1395
.