پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در بافت عضلات صدف آنادونت تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
يک شنبه 14 شهریور 1395
.
شاخص های زیستی جهت پایش آلودگی در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. چنین شاخص هایی موجب بررسی آلودگی در زی توده ها شده که می تواند عمق نفوذ این آلاینده ها را در ساختار زیستی نشان دهد . آنادونت به جهت عمل فیلتر کردن مقادیر فلزات سنگین را جذب نموده و اندازه گیری یک موجود چند ساله می تواند وضعیت این آلودگی در محیط زیست و همچنین قابلیت تجمع پذیری این فلزات در یک زنجیره غذایی را نشان دهد. در راستای اجرای طرح احیای تالاب انزلی در خصوص مطالعات صدف آنودونت، مطالعه ارزیابی تجمع فلزات سنگین در آب ، خاک و در بافت صدف آنودونت تالاب انزلی به منظور ارزیابی آلودگی محیط زیست آن توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در چند مرحله در حال انجام است : 1- نمونه گیری از آب ، بستر تالاب انزلی و پوسته و گوشت صدف آنودونت 2- هضم نمونه ها 3- قرائت غلظت مواد توسط دستگاه جذب اتمیتعداد بازديد:593