پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
اجرای عملیات ماهی شناسی دریاچه چیتگر تهران توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 9 شهریور 1395
.
دور دهم نمونه برداری از ماهیان دریاچه چیتگر بمنظور تعیین ساختار جمعیت و فراوانی آنها توسط بخش اکولوژ ی پژوهشکده آبزی پروری انجام گردید. جهت تسریع در انجام نمونه برداری از ماهیان، تیم نمونه برداری به دو گروه تقسیم گردید. گروه ۱، جهت دام گذاری به دریاچه رفته و عملیات دام گذاری را در ۴ لاین انجام گردید. در مجموع حدود ۱۷۰۰ متر دام گذاری در چشمه های متفاوت انجام گردید. دام ها بمدت ۷۲ ساعت در دریاچه قرار گرفتند. گروه ۲؛ جهت صید با سالیک در ۱۷ ایستگاه با دو تکرار به حاشیه دریاچه رهسپار شدند که موفق گردیدند از ۶ ایستگاه در ناحیه جنوب غربی دریاچه نمونه برداری کنند. ماهیان بعد از صید جهت بررسی به ازمایشگاه مجاور دریاچه جهت ادامه بررسی ها انتقال یافتند.تعداد بازديد:645