پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 27 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی با عنوان عوامل موثر در ایجاد طعم در فرآورده های شیلاتی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۴ در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار گردید در این سخنرانی در خصوص عواملی مانند نقش فسفولیپید ها و واکنش میلارد در حضور اسیدهای آمینه و قندها پس ازپخت ماهی در اثر حرارت و کاهش رطوبت در محیط قلیایی و ایجاد طعم طبیعی در شرایط کنترل شده با آزاد شدن فوران تیولها و فوران دی سولفید ها که باعث ایجاد طعم طبیعی در فرآورده های گوشتی پخته میگردد، مطالب جدیدی ارائه شد.تعداد بازديد:565