پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
تشکیل کارگروه غذا و تغذیه ماهیان در قفس در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 19 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور یکشنبه 95.5.17 اولین جلسه تخصصی کارگروه غذا و غذادهی ماهیان در قفس با حضور اعضاء و متخصصین تغذیه آبزیان از پژوهشکده ، اداره کل شیلات گیلان و دانشگاهها در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تشکیل شد. در این جلسه بحث و تبادل نظر مبسوطی در زمینه های مرتبط از جمله انواع غذای مناسب، کیفیت غذا، مقدار و زمان غذادهی و تاثیرات ناشی از مصرف غذا بر اکوسیستم دریای خزر صورت پذیرفت و مقرر شد که موارد مشروحه زیر برای ارائه در کمیته علمی و فنی پرورش ماهی در قفس تهیه گردد " تهیه مبانی استانداردسازی غذا و مدیریت تغذیه" و "تهیه گزارشی از تاثیر غذا بر محیط آبی از کشورهای صاحب تجربه " همچنین پیشنهاد شد که 10 درصد از اعتبار پرورش در قفس را برای انجام تحقیقات پایلوت همزمان با مراحل اجرایی آن اختصاص دهند.تعداد بازديد:542