پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
ثبت ژن دو گونه باکتریایی از دستگاه گوارش ماهی سوف سفید پرورشی و دریایی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 15 تیر 1395
.
در اجرای پروژه تحقیقاتی توسط محققین بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ثبت ژن دو گونه باکتریایی از ماهیان سوف سفید پرورشی و دریایی در پایگاه NcBI انجام شد. نمونه های باکتریایی جداسازی شده از دستگاه گوارش ماهی سوف سفید متعلق به دو جنس لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس بودند که از طریق بیوشیمیایی شناسایی شدند و از نظر ملکولی نیزبا استفاده از آغازگر اختصاصی جنس لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس تایید گردیدند و سپس برای توالی یابی اقدام گردید این باکتریها در پایگاه ژنوم جهانی با شماره Kp869848.1و KR021404.1 ثبت شدند .تعداد بازديد:559