پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
یافته های پژوهشی
اولین گزارش از آلودگی ماهی مخرج لوله ایRhodeus amarus به انگل دیژن Posthodiplostomum cuticola در تالاب انزلی
دو شنبه 26 بهمن 1394
پژوهشی از مهندس سیدفخرالدین میرهاشمی نسب
در این مطالعه (تابستان 91 تا بهار 92)، تعداد 52 عدد ماهی مخرج لوله ای R. amarus از نظر آلودگی به انگل های کرمی بررسی شدند.میانگین وزن و طول این ماهیان به ترتیب 1/088288±2/30 گرم و 0/992795± 5/71 سانتی متر بود. در نتیجه این بررسی، انگل P. cuticola از عدسی چشمی ماهیان مورد مطالعه جداسازی و شناسایی گردید. شیوع آلودگی به این انگل 1/9 درصد، میانگین شدت و دامنه آن 1 و همچنین فراوانی آن 0/139±0/02 بدست آمد. انگل پوستودیپلوستوموم کوتیکولا جزو انگل های ترماتود دیژن است که پیش از این، وجود آن در ماهی مطالعه در تالاب انزلی گزارش نشده بود.تعداد بازديد:640