پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید (Rutilus kutum) در پرورش با آب دریای خزر
شنبه 3 بهمن 1394
ارائه دهنده: دکتر علیرضا ولی پور
ماهی سفید مهمترین و شناخته شده ترین ماهی استخوانی دریای خزر بوده که سالیانه بیش از 60 درصد کل صید ماهیان استخوانی این دریا را به خود اختصاص داده و بیش از ده هزار نفر صیاد یا خانواده صیادی به صید این ماهی اشتغال دارند. این پروژه با هدف بررسی سازش پذیری و روند رشد ماهی سفید در تراکم های مختلف پرورش با آب دریای خزر طراحی گردید. در تحقیق حاضر دو تراکم مختلف بچه ماهی سفید شامل 26 و 40 عدد در مترمربع مورد بررسی قرار گرفتند. پرورش در حوضچه های مدور 3 مترمکعبی بتونی تقریبا" در دو ماه و نیم انجام گرفت. حوضچه های بتونی مجهز به جریان آب ورودی و هوادهی دائمی بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم در حوضچه های بتونی از میزان شاخص های رشد شامل افزایش طول بدن، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی، نسبت کارآیی پروتئین و کارآیی غذا کاهش یافته و بر ضریب تبدیل غذایی افزوده شد و تفاوت بین آن ها در تراکم های مورد بررسی معنی دار (p<0.05) نشان داد. همچنین میزان ماندگاری در بچه ماهیان پرورشی با تراکم پائین تر (88٪) بیشتر از تراکم بالاتر (76.9 ٪) بوده و اختلاف آن ها با یکدیگر معنی دار (p<0.05) بود. بنابراین برای پرورش ماهی سفید در استخرهای بتونی با آب دریای خزر استفاده از تراکم حدود 25 عدد در متر مربع مناسب تر است.
تعداد بازديد:642