پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
یافته های پژوهشی
اولین گزارش از آلودگی عروس ماهی در رودخانه گاماسیاب همدان
دو شنبه 27 مهر 1394
پژوهشی از مهندس جواد دقیق روحی
آکانتوسفال Pomphorhinchus laevisانگل شایعی درماهیان اروپا بشمار می رود. این انگل در ایران پیشتر از ماهیان ازون برون ( (Acipenser stellatus، قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و سه گونه سس ماهی با اسامی علمی ((Barbus mursa, Barbus lacerta, Barbus capito گزارش شده بود. در بررسی پتانسیل آبزی پروری دشت نهاوند در استان همدان از بررسی دستگاه گوارش 36 قطعه عروس ماهی با نام علمی Squalius cephalus در مجموع 459 عدد آکانتوسفال Pomphorhinchus laevis جدا گردید. درصد شیوع این آکانتوسفال در ماهیان بررسی شده 88/9% و میانگین شدت و فراوانی آلودگی در این ماهیان بترتیب 14/3 و 12/7 بود. بیشترین تعداد پلروسرکوئید جدا شده از ماهی پنج ساله ای بوزن 403 گرم 130 عدد شمارش گردید. این نخستین گزارش از آلودگی عروس ماهی در استان همدان و ایران به انگل Pomphorhinchus laevis است. از آنجائیکه این انگل از آمفی پود ها بعنوان میزبان واسط استفاده می کند لازم است اقدامات پیشگیرانه ای نظیر نسب توری در محل آب ورودی به استخرها بمنظور جلوگیری از ورود آمفی پودها و ماهیان هرز به استخرها بمنظور به حداقل رساندن تلفات در ماهیان پرورشی صورت پذیرد. شرح کامل این گزارش بصورت مقاله ای در مجله June2015 - CJES دانشگاه گیلان منتشر شده است.تعداد بازديد:609