پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
یافته های پژوهشی
تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی
يک شنبه 7 دی 1393
مجری: مهندس علی خوال
جزییات
تعداد بازديد:661