پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > موزه پیشینه علوم شیلاتی ایران
ورود سه شنبه 18 بهمن 1401
ورود
شنـاسـه:
"به سایت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران خوش آمدید"
موزه پیشینه علوم شیلاتی ایران