پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > موزه پیشینه علوم شیلاتی ایران
ورود جمعه 27 فروردین 1400
موزه پیشینه علوم شیلاتی ایران